PUBLISHED RESEARCH

Published Research by Winchester Tech Staff and Affiliates

 • Zhiguang Wang, Xinjun Wang, Menghui Li, Yuan Gao, Zhongqiang Hu, Tianxiang Nan, Xianfeng Liang, Huaihao Chen, Jia Yang, Syd Cash, Nian-Xiang Sun,”Highly Sensitive Flexible Magnetic Sensor Based on Anisotropic Magnetoresistance Effect” Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201602910.
 • Hwaider Lin, Yuan Gao, Xinjun Wang, Tianxiang Nan, Ming Liu, Jing Lou, Guomin Yang, Ziyao Zhou, Xi Yang, Jing Wu, Ming Li, Zhongqiang Hu, Nian Xiang Sun, “Integrated Magnetics and Multiferroics for Compact and Power-Efficient Sensing, Memory, Power, RF, and Microwave Electronics” IEEE Transactions on Magnetics 52 (7), 1-8 (2016).
 • H Su, X Tang, H Zhang, NX Sun, “Voltage-impulse-induced nonvolatile tunable magnetoelectric inductor based on multiferroic bilayer structure” Applied Physics Express 9 (7), 077301 (2016).
 • Y Gao, X Wang, L Xie, Z Hu, H Lin, Z Zhou, T Nan, X Yang, BM Howe, JG Jones, GJ Brown, NX Sun, “Giant electric field control of magnetism and narrow ferromagnetic resonance linewidth in FeCoSiB/Si/SiO2/PMN-PT multiferroic heterostructures” Applied Physics Letters 108 (23), 232903 (2016).
 • SY Chen, QY Ye, BL Hu, ZQ Hu, FJ Liu, ZG Huang, NX Sun, “Ferroelectric polarization induced nonvolatile modulation effect on magnetic properties in Bi 0.95 Ba 0.05 FeO 3 multiferroics”,Journal of Alloys and Compounds 669, 141-145 (2016).
 • Satoru Emori, Tianxiang Nan, Amine M Belkessam, Xinjun Wang, Alexei D Matyushov, Christopher J Babroski, Yuan Gao, Hwaider Lin, Nian X Sun, “Interfacial spin-orbit torque without bulk spin-orbit coupling”, Physical Review B 93 (18), 180402 (2016).
 • Ziyao Zhou, Garrett Grocke, Angel Yanguas-Gil, Xinjun Wang, Yuan Gao, Nianxiang Sun, Brandon Howe, Xing Chen, “CoFe2/Al2O3/PMNPT multiferroic heterostructures by atomic layer deposition”, Applied Physics Letters 108 (18), 182907 (2016).
 • SY Chen, HQ Zhang, QY Ye, ZQ Hu, ZG Huang, NX Sun, “Ferroelectric polarizing-induced non-volatile modulation effect on magnetic properties and its Raman detection in Ni/PMN-PT heterostructure”, Journal of Alloys and Compounds 656, 871-875 (2016).
 • Tianxiang Nan, Satoru Emori, Bin Peng, Xinjun Wang, Zhongqiang Hu, Li Xie, Yuan Gao, Hwaider Lin, Jie Jiao, Haosu Luo, David Budil, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Ming Liu, Nian Sun, “Control of magnetic relaxation by electric-field-induced ferroelectric phase transition and inhomogeneous domain switching”,Applied Physics Letters 108 (1), 012406 (2016).
 • Zhongqiang Hu, Xinjun Wang, Tianxiang Nan, Ziyao Zhou, Beihai Ma, Xiaoqin Chen, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Yuan Gao, Hwaider Lin, Zhiguang Wang, Rongdi Guo, Shuiyuan Chen, Xiaoling Shi, Wei Shi, Hongzhi Sun, David Budil, Ming Liu, Nian X Sun, “Non-Volatile Ferroelectric Switching of Ferromagnetic Resonance in NiFe/PLZT Multiferroic Thin Film Heterostructures”, Sci. Rep. 6, 32408 (2016).
 • T Nan, S Emori, B Peng, X Wang, Z Hu, L Xie, Y Gao, H Lin, J Jiao, H Luo, David Budil, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Ming Liu, Nian Sun, “Control of magnetic relaxation by electric-field-induced ferroelectric phase transition and inhomogeneous domain switching”, Applied Physics Letters 108, 012406 (2016).
 • X Yang, Z Zhou, T Nan, Y Gao, GM Yang, M Liu, NX Sun, “Recent advances in multiferroic oxide heterostructures and devices”, Journal of Materials Chemistry C 4 , 234-243, (2016).
 • Z Zhou, S Zhao, Y Gao, X Wang, T Nan, NX Sun, X Yang, M Liu, “The memory effect of magnetoelectric coupling in FeGaB/NiTi/PMN-PT multiferroic heterostructure” Scientific reports 6, 20450 (2016).
 • Z Zhu, FR Liu, JF Yang, ZK Fan, F Liu, NX Sun, “A cross sectional study on the crystallization of amorphous Ge 2 Sb 2 Te 5 films induced by a single-pulse ultraviolet laser” Optics & Laser Technology 81, 100-106 (2016).
 • SY Chen, HQ Zhang, QY Ye, ZQ Hu, ZG Huang, NX Sun, “Ferroelectric polarizing-induced non-volatile modulation effect on magnetic properties and its Raman detection in Ni/PMN-PT heterostructure” Journal of Alloys and Compounds 656, 871-875 (2016).
 • M. Howe, Satoru Emori, Hyung-Min Jeon, Trevor M. Oxholm, John G. Jones, Krishnamurthy Mahalingam, Yan Zhuang, Nian X. Sun, Gail. J. Brown, “Pseudomorphic Yttrium Iron Garnet Thin Films With Low Damping and Inhomogeneous Linewidth Broadening”, IEEE Magnetics Letters, 6, 3500504 (2015).
 • N Bai, FR Liu, XX Han, Z Zhu, F Liu, X Lin, NX Sun, “Effect of the Sn dopant on the crystallization of amorphous Ge2Sb2 Te5 films induced by an excimer laser” Optics & Laser Technology 74, 11-15 (2015).
 • H Zhang, Q Ye, L Tang, S Chen, Z Huang, N Sun,, “Non-volatile modulation effects of electric field on the magnetic and electric properties in La-Ca-MnO3/PMN-PT heterostructures” IEEE Trans. Magn. 51, 2505004 (2015).
 • X Yang, M Liu, B Peng, ZY Zhou, TX Nan, HJ Sun, NX Sun, “A wide-band magnetic tunable bandstop filter prototype with FeGaB/Al2O3 multilayer films” Applied Physics Letters 107 (12), 122408 (2015).
 • JM Hu, T Nan, NX Sun, LQ Chen, “Multiferroic magnetoelectric nanostructures for novel device applications” MRS Bulletin 40 (09), 728-735 (2015).
 • T Nan, S Emori, B Peng, X Wang, Z Hu, L Xie, Y Gao, H Lin, D Lin, H Luo, David Budil, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Ming Liu, Nian Sun, “Control of magnetic relaxation by electric-field-induced ferroelectric phase transition and inhomogeneous domain switching” arXiv preprint arXiv:1508.07290
 • Z. Zhu, F.R. Liu, Z.M. Wang, Z.K. Fan, F. Liu, N.X. Sun, “Comparative study on crystallization characteristics of amorphous Ge2Sb2Te5 films by an ultraviolet laser radiation and isothermal annealing”, Applied Surface Science 335, 184 (2015).
 • Z. Hu, T. Nan, X. Wang, M. Staruch, Y. Gao, P. Finkel, N.X. Sun, “Voltage control of magnetism in FeGaB/PIN-PMN-PT multiferroic heterostructures for high-power and high-temperature applications”, Applied Physics Letters 106, 022901 (2015).
 • Ming Li, Reid Vilbig, Ralf Birken, Dan Busuioc, Nian X. Sun, Ming Wang, “Novel Miniaturized Antenna Designs for In-traffic Air-coupled Ground Penetrating Radar Systems.” Novel Miniaturized Antenna Designs for In-traffic Air-coupled Ground Penetrating Radar Systems, Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 20, 71, (2015).
 • Tianxiang Nan, Satoru Emori, Carl T Boone, Xinjun Wang, Trevor M Oxholm, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Nian X Sun, “Comparison of spin-orbit torques and spin pumping across NiFe/Pt and NiFe/Cu/Pt interfaces”, Phys. Rev. B, 91, 214416 (2015).
 • H. Lin, J. Lou, Y. Gao, Y. Hasegawa, M. Liu, B. Howe, J.G. Jones, G.J. Brown, and N. X. Sun, “Voltage Tunable Magnetoelectric Inductors with Improved Operational Frequency and Quality Factor for Power Electronics”, IEEE Trans. Magn. 51, 4002705, (2015).
 • Xinjun Wang, Ziyao Zhou, Shawn Behugn, Ming Liu, Hwaider Lin, Xi Yang, Yuan Gao, Tianxiang Nan, Xing Xing, Zhongqiang Hu, Nianxiang Sun, “Growth behavior and RF/microwave properties of low temperature spin-sprayed NiZn ferrite” Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26, 1890, (2015).
 • Ziyao Zhou, Qu Yang, Ming Liu, Zhiguo Zhang, Xinyang Zhang, Dazhi Sun, Tianxiang Nan, Nianxiang Sun, Xing Chen, “Antiferroelectric Materials, Applications and Recent Prgress on Multiferroic Heterostructures” SPIN, 5, 1530001 (2015).
 • Tianxiang Nan, Satoru Emori, Carl T Boone, Xinjun Wang, Trevor M Oxholm, John G Jones, Brandon M Howe, Gail J Brown, Nian X Sun, “Interfacial spin-orbit torques probed by dc-tuning of magnetic resonance”, arXiv preprint arXiv:1503.04104, 2015/3/13.
 • Yurun Ma, Pingsun Qiu, Dongfang Xu, Jinrong Lin, Yanxue Tang, Feifei Wang, Xiyun He, Ziyao Zhou, Nianxiang Sun, Xinyang Zhang, Yi Zhou, Dazhi Sun, “Controllable synthesis and upconversion luminescenceof NaYF 4: Yb 3+, Er 3+ nanocrystals”, Ceramics International, 41, S713 (2015).
 • Yi Zhou, Pingsun Qiu, Yurun Ma, Xinyang Zhang, Dongfang Xu, Jinrong Lin, Yanxue Tang, Feifei Wang, Xiyun He, Ziyao Zhou, Nianxiang Sun, Dazhi Sun, “BaTiO 3/PVDF-g-PSSA composite proton exchange membranes for vanadium redox flow battery”BaTiO 3/PVDF-g-PSSA composite proton exchange membranes for vanadium redox flow battery”, Ceramics International, 41, S758 (2015).
 • F.R. Liu, Z.K. Fan, Z. Zhu, J.F. Yang, X. Lin, F. Liu, N.X. Sun, “Modeling of the temperature field in the amorphous Ge 2 Sb 2 Te 5 film induced by a picosecond laser with a body heat source”, Applied Surface Science, 343, 188-193 (2015).
 • N. Bai, F.R. Liu, X.X. Han, Z. Zhu, F. Liu, X. Lin, N.X. Sun, “Effect of the Sn dopant on the crystallization of amorphous Ge 2 Sb 2 Te 5 films induced by an excimer laser”, Optics & Laser Technology, 74, 11-15 (2015).
 • Y Hui, T Nan, NX Sun, M Rinaldi, “High Resolution Magnetometer Based on a High Frequency Magnetoelectric MEMS-CMOS Oscillator”, Journal of Microelectromechanical Systems 24, 134-143 (2014).
 • Satoru Emori, Tianxiang Nan, Trevor M. Oxholm, Carl T. Boone, John G. Jones, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, David E. Budil, and Nian X. Sun, “Quantication of the spin-Hall anti-damping torque with a resonance spectrometer” Appl. Phys. Lett., 106, 022406 (2015).
 • Ziyao Zhou, Morgan Trassin, Ya Gao, Yuan Gao, Diana Chen, Tianxiang Nan, Xi Yang, S. R. Bowden, D. T. Pierce, M. D. Stiles, J. Unguris, Ming Liu, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, S. Salahuddin, R. Ramesh, Nian X. Sun, “Probing electric field control of magnetism using ferromagnetic resonance“, Nature Communications, 6, 6082 (2015).
 • Shandong Li, Qian Xue, Honglei Du, Jie Xu, Qiang Li, Zhipeng Shi, Xiaoyang Gao, Ming Liu, Tianxiang Nan, Zhongqiang Hu, Nian X. Sun, and Weiquan Sha, “Large E-field tunability of magnetic anisotropy and ferromagnetic resonance frequency of co-sputtered Fe50Co50-B film” Journal of Applied Physics 117, 17D702 (2015).
 • Shandong Li, Jie Xu, Qian Xue, Honglei Du, Qiang Li, Caiyun Chen, Ru Yang, Shiming Xie, Ming Liu, Tianxiang, Nan, Nian X. Sun, and Weiquan Shao, “Electric field tunability of microwave soft magnetic properties of Co2FeAl Heusler alloy film“, Journal of Applied Physics 117, 17B722 (2015).
 • Z. Zhu, F.R. Liu, Z.M. Wang, Z.K. Fan, F. Liu, N.X. Sun, “Comparative study on crystallization characteristics of amorphous Ge2Sb2Te5 films by an ultraviolet laser radiation and isothermal annealing”, Applied Surface Science 335, 184 (2015).
 • Z. Hu, T. Nan, X. Wang, M. Staruch, Y. Gao, P. Finkel, N.X. Sun, “Voltage control of magnetism in FeGaB/PIN-PMN-PT multiferroic heterostructures for high-power and high-temperature applications“, Applied Physics Letters 106, 022901 (2015)
 • Ming Li, Reid Vilbig, Ralf Birken, Dan Busuioc, Nian X. Sun, Ming Wang, “Novel Miniaturized Antenna Designs for In-traffic Air-coupled Ground Penetrating Radar Systems.” Novel Miniaturized Antenna Designs for In-traffic Air-coupled Ground Penetrating Radar Systems, Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 20, 71, (2015).
 • Ziyao Zhou, Brandon Howe, Ming Liu, Tianxiang Nan, Xing Chen, Krishnamurthy Mahalingam, Nian. X. Sun, Gail J. Brown, “Interfacial charge-mediated non-volatile magnetoelectric coupling in Co0.3Fe0.7/Ba0.6Sr0.4TiO3/Nb:SrTiO3 multiferroic heterostructures“, Scientific Reports, 5, 7740 (2015).
 • Tianxiang Nan, Ming Liu, Wei Ren, Zuo-Guang Ye & Nian X. Sun, “Voltage Control of Metal-insulator Transition and Non-volatile Ferroelastic Switching of Resistance in VOx/PMN-PT Heterostructures“, Scientific Reports, 4, 593 (2014).
 • G.M. Yang, N.X. Sun, “Tunable Ultrawideband Phase Shifters With Magnetodielectric Disturber Controlled by a Piezoelectric Transducer“, IEEE Transactions on Magnetics, 50, 1, (2014).
 • J.J. Zhao, F.R. Liu, X.X. Han, Z. Zhu, X. Lin, F. Liu, N.X. Sun, “Transmission electron microscopy study of amorphous Ge2Sb2Te5 films induced by an ultraviolet single-pulse laser“,Applied Surface Sci., 311, 83 (2014).
 • N. Bai, F.R. Liu, X.X. Han, Z. Zhu, F. Liu, X. Lin, N.X. Sun, “A study on the crystallization behavior of Sn-doped amorphous Ge2Sb2Te5 by ultraviolet laser radiation“, Applied Surfce Sci., 316, 202 (2014).
 • H. Lin, J. Lou, Y. Gao, Y. Hasegawa, M. Liu, B. Howe, J.G. Jones, G.J. Brown, and N. X. Sun, “Voltage Tunable Magnetoelectric Inductors with Improved Operational Frequency and Quality Factor for Power Electronics“, IEEE Trans. Magn. 51, 4002705, (2015).
 • H. Yu, T.X. Nan, N.X. Sun and M. Rinaldi, “High Resolution Magnetometer based on a High Frequency Magnetoelectric MEMS-CMOS Oscillator”, IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, 24, 134 (2015).
 • Y. Gao, S. Zare, X. Yang, T. X. Nan, Z. Y. Zhou, M. Onabajo, M. Liu, A. Aronow, K. Mahalingam, B. M. Howe, G. J. Brown, and N. X. Sun, “Significantly Enhanced Inductance and Quality Factor of GHz Integrated Magnetic Solenoid Inductors with FeGaB/Al2O3 Multilayer Films“, IEEE Transactions on Electron Devices, 61, 1470 (2014).
 • Shandong Li, Honglei Du, Qian Xue, Xiaoyang Gao, Yongcheng Zhang, Weiquan Shao, Tianxiang Nan, Ziyao Zhou, and Nian X. Sun, “Large E-field tunability of microwave ferromagnetic properties in Fe59.3Co28.0Hf12.7/PZN-PT multiferroic composites“, Journal of Applied Physics 115, 17C723 (2014).
 • Shandong Li, Honglei Du, Yongcheng Zhang, Qian Xue, Xiaoyang Gao, Weiquan Shao, Ziyao Zhou, Tianxiang Nan and Nian X. Sun, “Quasi magnetic isotropy and microwave performance of FeCoB multilayer laminated by uniaxial anisotropic layers“, J. Appl. Phys. 115, 17A310 (2014).
 • Z. Zhou, O. Obi, T. X. Nan, S. Beguhn, J. Lou, X. Yang, Y. Gao, M. Li, S. Rand, H. Lin, N. X. Sun, G. Esteves, K. Nittala, J. L. Jones, K. Mahalingam, M. Liu, and G. J. Brown, “Low-temperature spin spray deposited ferrite/piezoelectric thin film magnetoelectric heterostructures with strong magnetoelectric coupling”, J. Mater. Sci. Mater Electron, in press.
 • S. Beguhn, X. Yang, and N. X. Sun, “Wideband ferrite substrate integrated waveguide isolator using shape anisotropy“, Journal of Applied Physics 115, 17E503 (2014).
 • Z. Zhou, X. Y. Zhang, T. F. Xie, T. X. Nan, Y. Gao, X. Yang, X. Y. He, P. S. Qiu, N. X. Sun, and D. Z. Sun, “Strong n on-volatile voltage tuning of ferromagnetic resonance with bistable magnetization switching in magnetic/antiferroelectric FeGaB/PSZT heterostructures“, Appl. Phys. Lett. 104, 012905 (2014).
 • Tianxiang Nan, Ziyao Zhou, Ming Liu, Xi Yang, Yuan Gao, Badih A. Assaf, Hwaider Lin, Siddharth Velu, Xinjun Wang, Haosu Luo, Jimmy Chen, Saad Akhtar, Edward Hu, Rohit Rajiv, Kavin Krishnan, Shalini Sreedhar, Don Heiman, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, and Nian X. Sun, “Quantification of strain and charge co-mediated magnetoelectric coupling on ultra-thin Permalloy/PMN-PT interface“, Scientific Reports, 4, 3688 (2014).
 • Y. Gao, S. Zare, X. Yang, T. X. Nan, Z. Y. Zhou, M. Onabajo, Kevin P. O’Brien, Umesh Jalan, Mohammed EI-tatani, Paul Fisher, M. Liu, A. Aronow, K. Mahalingam, B. M. Howe, G. J. Brown, and N. X. Sun, “High Q Integrated GHz Magnetic Transformers with FeGaB/Al2O3 Multilayer Films for RFIC Applications“, J. Appl. Phys. 115, 17E714 (2014).
 • Ming Liu and Nian X. Sun, “Voltage control of magnetism in multiferroic heterostructures (Review)“, Phil. Trans. R. Soc. A 372, 20120439, (2014).
 • Ziyao Zhou, Tianxiang Nan, Yuan Gao, Xi Yang, Shawn Beguhn, Ming Li, You Lu, Junling Wang, Y. H. Lin, C.W. Nan, Ming Liu, Krishnamurthy Mahalingam, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, and Nian X. Sun, “Quantification of Charge Mediated Magnetoelectric Coupling Strength in Magnetic/Dielectric Thin Film Heterostructures“, Appl. Phys. Lett. 103, 232906 (2013).
 • Gaojian Wu, Tianxiang Nan, Ru Zhang, Ning Zhang, Shandong Li, and Nian X.Sun, “Inequivalance of direct and converse magnetoelectric coupling coefficients at electromechanical resonance“, Appl. Phys. Lett. 103, 182905 (2013).
 • Guru Subramanyam, M. W. Cole, Nian X. Sun, Thottam S. Kalkur, Nick M. Sbrockey, Gary S. Tompa, Xiaomei Guo, Chonglin Chen, S. P. Alpay, G. A. Rossetti, Jr., Kaushik Dayal, Long-Qing Chen, and Darrell Schlom, “Challenges and Opportunities for Multi-functional Oxide Thin films for Voltage Tunable RF/Microwave Components (Review)“, J. Appl. Phys. 114, 191301 (2013).
 • Xi Yang , JingWu , YuanGao , Tianxiang Nan , Ziyao Zhou , Shawn Beguhn , Ming Liu , and Nian X. Sun, “Compact and Low Loss Phase Shifter With Low Bias Field Using Partially Magnetized Ferrite“, IEEE Trans Magn. 49, 3882 (2013).
 • Guo-Min Yang , Jing Wu , Jing Lou , Ming Liu , and Nian X. Sun, “Low-Loss Magnetically Tunable Bandpass Filters With YIG Films“, IEEE Trans Magn. 49, 5063 (2013).
 • X. Yang, Y. Gao, J. Wu, S. Beguhn, T. Nan, Z. Zhou, M. Liu, and N.X. Sun, “Dual H-and E-Field Tunable Multiferroic Bandpass Filter at Ku Band Using Partially Magnetized Spinel Ferrites“,IEEE Trans. Magn. 49, 5485 (2013).
 • F. R. Liu, N. Bai, J. J. Zhao, X. X. Han, W. P. Zhou, X. Lin, and N. X. Sun, “An explanation of the crystallization of amorphous Ge2Sb2Te5 films induced by a short Gaussian laser pulse“, Appl. Phys. Lett. 103, 051905 (2013).
 • Tianxiang Nan, Yu Hui, Matteo Rinaldi & Nian X. Sun, “Self-Biased 215MHz Magnetoelectric NEMS Resonator for Ultra-Sensitive DC Magnetic Field Detection“, Scientific Reports, 3, 1985 (2013).
 • Ming Liu, Brandon M. Howe, Lawrence Grazulis, Krishnamurthy Mahalingam, Tianxiang Nan, Nian X. Sun, Gail J. Brown, “Voltage-impulse-induced non-volatile ferroelastic switching of ferromagnetic resonance for reconfigurable magnetoelectric microwave devices“, Advanced Materials, 25, 4886 (2013).
 • Ming Li, Ziyao Zhou, Ming Liu, Jing Lou, D. E. Oates, G. F. Dionne, Ming L. Wang and Nian X. Sun, “Novel NiZnAl-ferrites and strong magnetoelectric coupling in NiZnAl-ferrite/PZT multiferroic heterostructures“, J. Phys. D: Appl. Phys. 46, 275001 (2013).
 • Shandong Li, Ming Liu, Weiquan Shao, Jie Xu, Sha’ou Chen, Ziyao Zhou, Tianxiang Nan, Nian X. Sun, and Jenq-Gong Duh, “Large E-field tunability of microwave ferromagnetic properties in Fe50Co50-Hf/lead zinc niobate-lead titanate multiferroic laminates“, J. Appl. Phys.113, 17C727 (2013).
 • Ziyao Zhou, O. Obi*, S. Beghun, T. X. Nan, S. Stoute, M. Liu, J. Lou, X. Yang, Y. Gao, M. Li, X. Xing, N. X. Sun, J. Warzywoda, A. Sacco Jr., T. Guo, C. W. Nan, “Growth behaviors and characteristics of low temperature spin-sprayed ZnO and Al-doped ZnO microstructures“, J Mater Sci: Mater Electron, 12, 1056 (2013).
 • S. Li, M. Liu, J. Lou, X. Xing, J. Qiu, J. Lin, Z. Cai, F. Xu, N.X, Sun, and J.G. Duh, “Microwave Frequency Performance and High Magnetic Anisotropy of Nanocrystalline Fe70Co30-B Films Prepared by Composition Gradient Sputtering” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, 1091 (2013).
 • X. Yang, J. Wu, S. Beguhn, T. Nan, Y. Gao, Z. Zhou, and N. X. Sun, “Tunable Bandpass Filter Using Partially Magnetized Ferrites With High Power Handling Capability“, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 23, 184 (2013).
 • S. Li, M. Liu, J. Lou, X. Xing, J. Qiu, J. Lin, Z. Cai, F. Xu, N.X. Sun, J.G. Duh, “Tunable Microwave Frequency Performance of Nanocomposite Co2MnSi/PZN-PT Magnetoelectric Coupling Structure”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13, 1182 (2013).
 • Xing Xing, Nian X. Sun, Baoxing Chen, “High-Bandwidth Low-Insertion Loss Solenoid Transformers Using FeCoB Multilayers“,IEEE Trans Power Electronics, 28, 4395 (2013).
 • Ming liu, Ziyao Zhou, Tianxiang Nan, Brandon M. Howe, Gail J. Brown, and Nian X. Sun, “Voltage tuning of ferromagnetic resonance with bistable magnetization switching in energy-efficient magnetoelectric composites“, Advanced Materials, 25, 1435 (2013).
 • N.X. Sun and G. Srinivasan, “Voltage Control of Magnetism in Multiferroic Heterostructures and Devices (invited review)” SPIN, 02, 1240004 (2012).
 • Jing Wu, Xi Yang, Shawn Beguhn, Jing Lou and Nian X. Sun, “Non-reciprocal Tunable Low-loss Bandpass Filters with Ultra-Wideband Isolation Based on Magnetostatic Surface Wave“, IEEE Trans. Microwave Theory and Techn., 60, 3959 (2012).
 • Jing Wu, M. Li, X. Yang, S. Beguhn, and Nian X. Sun, “A Novel Tunable Planar Isolator with Serrated Microstrip Structure“, IEEE Trans. Magn. 48, 4371 (2012).
 • Shandong Li, Lili Wang, Jie Xu, Zeng Wang, Ming Liu, Jing Lou, Shawn Beguhn, Tianxiang Nan, Feng Xu, Nian X. Sun, and Jenq-Gong Duh, “Microwave Frequency Performance and High Magnetic Anisotropy of Fe70Co30-B Films Prepared by Modified Composition Gradient Sputtering“, IEEE Trans. Magn. 48, 4313 (2012).
 • Liu Chao, Anjali Sharma, Mohammed N. Afsar, Ogheneyunume Obi, Ziyao Zhou, and Nian Sun, “Permittivity and Permeability Measurement of Spin-Spray Deposited Ni-Zn-Ferrite Thin Film Sample“, IEEE Trans. Magn. 48, 4085 (2012).
 • Shandong Li, Zhiping Lin, Zeng Wang, Jie Xu, Lili Wang, Jianhua Lin, Yi Hu, Feng Xu, TianXiang Nan, Nian X. Sun, and Jenq-Gong Duh, “Large Field-Induced Magnetocaloric Effect in NiMnVSn Heusler Alloys“, IEEE Trans. Magn. 48, 3985 (2012).
 • Ming Liu, Shandong Li, Ziyao Zhou, Shawn Beguhn, Jing Lou, Feng Xu, Tian Jian Lu, and Nian X. Sun, “Electrically induced enormous magnetic anisotropy in Terfenol-D/lead zinc niobate-lead titanate multiferroic heterostructures“, J. Appl. Phys. 112, 063917 (2012).
 • Jing Wu, Jing Lou, Ming Li, Guomin Yang, Xi Yang, Jason Adam and Nian X. Sun, “Compact, Low-Loss, Wideband and High Power Handling Phase Shifters with Piezoelectric Transducer Controlled Metallic Perturber” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 60, 1587 (2012).
 • X. Yang, J. Wu, J. Lou, X. Xing, D.E. Oates, G.F. Dionne and N.X. Sun, “Compact tunable bandpass filter on YIG substrate“,Electronics Letters, 48, 17 (2012).
 • Z. Zhou, S. Beguhn, J. Lou, S. Rand, M. Li, X. Yang, S. D. Li, M. Liu, and N. X. Sun, “Low moment NiCr radio frequency magnetic films for multiferroic heterostructures with strong magnetoelectric coupling“, J. Appl. Phys. 111, 103915 (2012).
 • Tianxiang Nan , Ziyao Zhou , Jing Lou , Ming Liu , Xi Yang , Yuan Gao , Scott Rand and Nian X. Sun, “Voltage Impulse Induced Bistable Magnetization Switching In Multiferroic Heterostructures“, Appl. Phys. Lett., 100, 132409 (2012).
 • Jing Lou, Gerry N. Pellegrini, Ming Liu, Neil D. Mathur, and Nian X. Sun, “Equivalence of direct and converse magnetoelectric coefficients in straincoupled two-phase systems“, Appl. Phys. Lett., 100, 102907 (2012).
 • S. Beguhn, Ziyao Zhou, S. Rand, X. Yang, J. Lou and N.X. Sun, “A new highly sensitive broadband ferromagnetic resonance measurement system with lock-in detection“, J. Appl. Phys. 111, 07A503 (2012).
 • Shandong Li, Ming Liu, J. Lou, Shawn Beguhn, Jianpeng Wu, Jie Qiu, Jianhua Lin, Zhiyi Cai, Yi Hu, Feng Xu, Jenq-Gong Duh, and Nian X. Sun, “E-field tuning microwave frequency performance of Co2FeSi/lead zinc niobate-lead titanate magnetoelectric coupling composites“, J. Appl. Phys. 111, 07C705 (2012).
 • Y. Xing, J. Myers, O. Obi, N.X. Sun and Y. Zhuang, “Excessive grain boundary conductivity of spin-spray deposited ferrite/non-magnetic multilayer” J. Appl. Phys. 111, 07A512 (2012).
 • Guo-Min Yang, Ogheneyunume Obi, and Nian X. Sun, “Ehnahancing ground plane immunity of dipole antennas with spin spray deposited lossy ferrite films“, Microwave and Optical Technology Letters, 54, 230 (2012).
 • Y. Xing, J. Mayers, O. Obi, N.X. Sun and Y. Zhuang, “Scanning microscope microscopy characterization of spin spray deposited ferrite/nanomagnetic films”, J. Electronic Materials, 41, 530, (2012).
 • Shandong Li, Ming Liu, J. Lou, X.Xing, Zhijuan Su, Ziyao Zhou, Feng Xu, Jenq-Gong Duh, and Nian X. Sun “High In-Plane Magnetic Anisotropy and Microwave Frequency Performance of Soft Magnetic Fe50Co50-Al2O3 Films Prepared by Modified Composition Gradient Sputtering“, IEEE Trans. Magn. 47, 3935 (2011).
 • Guo-Min Yang, Ogheneyunume Obi, Geyi Wen, and Nian X. Sun, “Design of Tunable Bandpass Filters With Ferrite Sandwich Materials by Using a Piezoelectric Transducer“ IEEE Trans. Magn. 47, 3732 (2011).
 • X. Xing, M. Liu, Shandong Li, O. Obi, J. Lou, Z. Zhou, B. Chen, and N. X. Sun, “RF Magnetic Properties of FeCoB/Al2O3/FeCoB Structure With Varied Al2O3 Thickness” IEEE Trans. Magn. 47, 3104 (2011).
 • Ning Li, Ming Liu, Ziyao Zhou, Nian X. Sun, D. V. B. Murthy, Gopalan Srinivasan, Tonya M. Klein, Vladimir. M. Petrov, and Arunava Gupta, “Electrostatic tuning of ferromagnetic resonance and magnetoelectric interactions in ferrite-piezoelectric heterostructures grown by chemical vapor deposition “, Appl. Phys. Lett. 99, 192502 (2011).
 • Ming Liu, Jing Lou, Shandong Li, Scott Rand, Ogheneyunume Obi, Xing Xing, Nian X. Sun, “Electric field modulation of magnetoresistance in multiferroic heterostructures for ultralow power electronics”, Appl. Phys. Lett. 98, 222509 (2011).
 • Ming Liu, Jing Lou and Nian X. Sun,“E-field control of exchange coupling and deterministic magnetization switching in AFM/FM/FE multiferroic heterostructures”, Advanced Functional Materials, 21, 2593-2598 (2011).
 • J. Lou, D. Reed, Y.H. Ren, and N. X. Sun, “Electric field modulation of surface anisotropy and magneto-dynamics in multiferroic heterostructures”, J. Appl. Phys. 109, 07D731 (2011).
 • G.M. Yang, J. Lou, O. Obi and N. X. Sun, “Novel Compact and Low-Loss Phase Shifters with Magnetodielectric Disturber”, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 21, 240 (2011).
 • X. Xing, G. M. Yang, M. Liu, J. Lou, O. Obi, and N. X. Sun, “High Power Density, Widebandwidth Vibration Energy Harvester with High Permeability Magnetic Materials”, J. Appl. Phys. 109, 07E514 (2011).
 • Ming Liu, Jing Lou, Ming Li, Ogheneyunume Obi, Xing Xing and Nian X. Sun, “Tunable magnetoresistance devices based on multiferroic heterostructures”, J. Appl. Phys. 109, 07D913 (2011).
 • Ogheneyunume Obi, Ming Liu, Jing Lou, Stephen Stoute, Xing Xing, Nian X. Sun, Juliusz Warzywoda, Albert Sacco Jr., Daniel E. Oates, and Gerald F. Dionne,“Spin-spray deposited NiZn-Ferrite films exhibiting ur’ > 50 at GHz range”, J. Appl. Phys. 109, 07E527 (2011).
 • Shandong Li, Feng Xu, Zongjun Tian, Jianpeng Wu, Yi Hu, Xinle Cai, Nian X. Sun, Jenq-Gong Duh, “Soft Magnetism and Microwave Magnetic Properties of Fe-Co-Hf Films Deposited by Composition Gradient Sputtering”, J. Appl. Phys, 109, 07A315 (2011).
 • Guo-Min Yang, X. Xing, A. Daigle, O. Obi, M. Liu, J. Lou, S. Stoute, K. Naishadham, and Nian X. Sun,“Planar Annular Ring Antennas with Self-biased NiCo-Ferrite Films Loading”, IEEE Trans Antennas and Prop. 58, 648 – 655 (2010).
 • L.R. Shah, X. Fan, X. Kou X, W.G. Wang, Y.P. Zhang, J. Lou, N.X. Sun, J.Q. Xiao, Effect of rapid thermal annealing on microstructural, magnetic, and microwave properties of FeGaB alloy films, J. Appl. Phys. 107, 09D909 (2010).
 • G. M. Yang, X. Xing, A. Daigle, O. Obi, M. Liu, S. Stoute, K. Naishadham and N. X. Sun, “Loading Effects of Self-Biased Magnetic Films on Patch Antennas with Substrate/Superstrate Sandwich Structure“, IET Microwaves, Antennas & Propagation., 4, 1172 (2010).
 • G. M. Yang, X. Xing, A. Daigle, O. Obi, M. Liu, S. Stoute, K. Naishadham and N. X. Sun, ” Planar Annular Ring Antennas With Multilayer Self-Biased NiCo-Ferrite Films Loading“, IEEE Trans. Antennas and Propagation, 58, 648 (2010).
 • Zihui Wang, Ke Sun, Wei Tong, Mingzhong Wu, Ming Liu, and Nian X. Sun, “Microwave-Assisted Magnetization Reversal in Large-Damping Magnetic Films: Competition between Pumping and Damping“, Physical Review B, 81, 064402 (2010).
 • Ming Liu, Ogheneyunume Obi, Zhuhua Cai, Jing Lou, Guomin Yang, Katherine S. Ziemer and Nian X. Sun, “Electrical Tuning of Magnetism in Fe3O4/PZN-PT Multiferroic Heterostructures Derived by Reactive Magnetron Sputtering“, J. Appl. Phys. 107, 073916 (2010).
 • G.M. Yang, A. Shrabstein, X. Xing, O. Obi, S. Stoute, M. Liu, J. Lou, and N.X. Sun “Miniaturized Antennas and Planar Bandpass Filters With Self-Biased NiCo-Ferrite Films” IEEE Trans. Magnetics, 45, 4191 (2009).
 • Y. Gong, Z. Cevher, M. Ebrahim, J. Lou, C. Pettiford, N. X. Sun, and Y. H. Ren, “Determination of magnetic anisotropies, interlayer coupling, and magnetization relaxation in FeCoB/Cr/FeCoB“, J. Appl. Phys. 106, 063916 (2009).
 • Xing Xing, J. Lou, G. M. Yang, O. Obi, C. Driscoll and N. X. Sun, “Wideband Vibration Energy Harvester with High Permeability Magnetic Material“, Appl. Phys. Lett.95, 134103 (2009).
 • Jing Lou, Ming Liu, David Reed, Yuhang Ren, and Nian X. Sun, “Giant Electric Field Tuning of Magnetism in Novel Multiferroic FeGaB/Lead Zinc Niobate Lead Titanate Heterostructures“,Advanced Materials, 21, 4711 (2009).
 • G. M. Yang, X. Xing, A. Daigle, M. Liu, O. Obi, S. Stoute, K. Naishadham, and N. X. Sun, “Tunable Miniaturized Patch Antennas with Self-Biased Multilayer Magnetic Films” IEEE Trans. Antennas and Propagation, 57, 2190 (2009).
 • Guo-Min Yang, Ronghong Jin, Gaobiao Xiao, Carmine Vittoria, V. G. Harris, and Nian X. Sun, “Design of Ultra-Wideband (UWB) Antennas with Multi-Resonant Split-Ring Loops“, IEEE Trans. Antennas and Prop., 57, 256 (2009).
 • Ming Liu, Ogheneyunume Obi, Jing Lou, Yajie Chen, Zhuhua Cai, Stephen Stoute, Mary Espanol, Magnum Lew, Xiaodan Situ, Kate S. Ziemer, Vince G. Harris, Nian X. Sun “Giant Electric Field Tuning of Magnetic Properties in Multiferroic ferrite/ferroelectric Heterostructures“, Advanced Functional Materials, 19, 1826 (2009).
 • J. Lou, D. Reed, M. Liu, N. X. Sun, “Electrostatically Tunable Inductors with Multiferroic Composites“, Appl. Phys. Lett. 94, 112508 (2009).
 • Ming Liu, Ogheneyunume Obi, Jing Lou, Stephen Stoute, Zhuhua Cai,Kate S. Ziemer, Nian X. Sun “Strong Magnetoelectric coupling in Ferrite/Ferroelectric Multiferroic Heterostructures Derived by Low Temperature Spin-spray Deposition“, J. Physics D Applied Physics, 42, 045007 (2009).
 • Y. H. Ren, C. Wu, Y. Gong, C. Pettiford, and N. X. Sun, “Magnetic anisotropy and spin wave relaxation in CoFe/PtMn/CoFe trilayer films” J. Appl. Phys. 105, 073910 (2009).
 • Jinsheng Gao, Aria Yang, Yajie Chen, J. P. Kirkland, Jing Lou, Nian X. Sun, Carmine Vittoria, and Vincent G. Harris, “The effect of boron addition on the atomic structure and microwave magnetic properties of FeGaB thin films” J. Appl. Phys. 105, 07A323 (2009).
 • Y. H. Ren, C. Wu, Y. Gong, C. Pettiford, and Nian X. Sun, “Ultrafast Optical Study of Spin Wave Resonance and Relaxation in a CoFe/PtMn/CoFe Trilayer Film“, J. Appl. Phys. 105, 07D304 (2009).
 • Y. Chen, J. Gao, J. Lou, M. Liu, S. D. Yoon, A. L. Geiler, M. Nedoroscik, D. Heiman, N. X. Sun, C. Vittoria, and V. G. Harris,Microwave tunability in a GaAs-based multiferroic heterostructure: Co2MnAl/GaAs/PMN-PT, J. Appl. Phys. 105, 07A501 (2009).
 • Yajie Chen, Jingmin Wang, Ming Liu, Jing Lou, Nian X. Sun, Carmine Vittoria, and Vincent G. Harris, “Large electric field-induced magnetic field tunability in a laminated Ni2MnGa/PMN-PT multiferroic heterostructure“, Appl. Phys. Lett. 93, 112502 (2008).
 • J. Lou, D. Reed, C. Pettiford, M. Liu, Pengdi Han, Shuxiang Dong, N. X. Sun, “Giant microwave tunability in FeGaB/PMN-PT multiferroic composites“, Appl. Phys. Lett. 92, 262502 (2008).
 • Ming Liu, Ogheneyunume Obi, Jing Lou, Stephen Stoute, Jian Y. Huang, Zhuhua Cai, Katherine S. Ziemer, Nian X. Sun, “Spin-spray deposited multiferroic composite Ni0.23Fe2.77O4/ Pb(Zr,Ti)O3 with strong interface adhesion“, Appl. Phys. Lett., 92, 152504 (2008).
 • G. M. Yang, X. Xing, A. Daigle, M. Liu, O. Obi, J. W. Wang, K. Naishadham, and N. X. Sun, Electronically Tunable Miniaturized Antennas on Magnetoelectric Substrates with Enhanced Performance,IEEE Transactions on Magnetics, 44, 3091 (2008).
 • Cheng Wu, Amish N. Khalfan, Carl Pettiford, Nian X. Sun, Steven Greenbaum, and Yuhang Ren, “Ferromagnetic resonance studies of surface and bulk spin-wave modes in a CoFe/PtMn/CoFe multilayer film”, J. Appl. Phys. 103, 07B525 (2008).
 • Aria Yang, Hassan Imrane, Jing Lou, Johnny Kirkland, Carmine Vittoria, Nian X. Sun, and Vincent G. Harris, ” Effects of boron addition to the atomic structure and soft magnetic properties of FeCoB films“, J. Appl. Phys. 103, 07E736 (2008).
 • Ashish K. Baraskar, Yajie Chen, Soack Dae Yoon, C. N. Chinnasamy, Nian X. Sun, Carmine Vittoria, Vincent G. Harris, Todd Heil, and Matthew Willard, “Structural and magnetic properties of ball-milled Ni11Co11Fe66Zr7B4Cu powders”, J. Appl. Phys. 103, 07E728 (2008).
 • S. D. Yoon, A. K. Baraskar, A. Geiler, A. Yang, C. Pettiford, N. X. Sun, R. Goswami, M. A. Willard, C. Vittoria, and V. G. Harris,“Microwave, magnetic, and structural properties of nanocrystalline exchange-coupled Ni11Co11Fe66Zr7B4Cu1 films for high frequency applications”, J. Appl. Phys. 103, 063917 (2008)
 • C. Pettiford, J. Lou, L. Russell, N. X. Sun, “Strong Magnetoelectric Coupling at Microwave Frequencies in Metallic Magnetic Film / Lead Zirconate Titanate Multiferroic Composites“,Appl. Phys. Lett., 92, 122506 (2008).
 • G.M. Yang, A. Daigle, M. Liu, O. Obi, S. Stoute, K. Naishadham and N.X. Sun, “Planar circular loop antennas with self-biased magnetic film loading“, Electronics Letters, 44, 332 (2008).
 • G.M. Yang, R. Jin, C. Vittoria, V.G. Harris, and N.X. Sun, Small Ultra-wideband (UWB) Bandpass Filter With Notched Band, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 18, 176 (2008)
 • J. Lou, R. E. Insignares, Z. Cai, K. S. Ziemer,M. Liu, N. X. Sun, “Soft Magnetism, Magnetostriction and Microwave Properties of FeGaB Thin Films“, Appl. Phys. Lett. 91, 18254 (2007).
 • Ming Liu, Xin Li, Jing Lou, Shijian Zheng, Kui Du, and Nian X. Sun, . A modified sol-gel process for multiferroic nanocomposite films, J. Appl. Phys. 102, 083911 (2007).
 • Carl Pettiford, Saumitro Dasgupta, Jin Lou, Soack D. Yoon, N. X. Sun “Bias field effects on the microwave frequency behavior of a PZT/YIG magnetoelectric bilayer“, IEEE Trans Magn. 43, 3343 (2007).
 • A.K. Baraskar, S.D. Yoon, A. Geiler, A. Yang, C.N. Chinnasamy, Y. Chen, N. X. Sun, C. Vittoria, R. Goswami, M. Willard and V.G. Harris, “Pulsed laser ablation deposition of nanocrystalline exchange coupled Ni11Co11Fe66Zr7B4Cu1 films for planar inductor applications“, J. Appl. Phys. 101, 09M519 (2007).
 • S. D. Yoon, Jiangwei Wang, Nian Sun, C. Vittoria, and V. G. Harris, “Ferrite-Coupled Line Circulator Simulations for Application at X-Band Frequency“, IEEE Trans. Magn. 43, 2639 (2007).
 • N.X. Sun, J.W. Wang, Andrew Daigle, Carl Pettiford, Hossein Mosallaei, and C. Vittoria, “Electronically Tunable Magnetic Patch Antennas with Metal Magnetic Films“, Electronics Letters, 43, 434 (2007).
 • Ming Liu, Xin Li, Hassan Imrane, Yajie Chen, Trevor Goodrich, Katherine S. Ziemer, Jian Y. Huang and Nian X. Sun, “Synthesis of Ordered Arrays of Multiferroic NiFe2O4–Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 Core-Shell Nanowires“, Applied Physics Letters, 90, 152501, 2007. – This paper was also selected for the April 23, 2007 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, which is published by the American Institute of Physics and the American Physical Society in cooperation with numerous other societies and publishers.
 • J.W. Wang, S.D. Yoon, V.G. Harris, C. Vittoria, Nian X. Sun, Self biased Integrated Metal Magnetic Film Coupled Line Circulators for Monolithic Microwave Integrated Circuits, Electronics Letters, 43, 5 (2007).
 • Ming Liu, Jalal Lagdani, Hassan Imrane, Carl Pettiford, Jing Lou, Soak Yoon, Vincent G. Harris, Carmine Vittoria, and Nian. X Sun, “Self-assembled magnetic nanowire arrays”, Applied Physics Letter, 90, 103105 (2007). – This paper was also selected for the March 19, 2007 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, which is published by the American Institute of Physics and the American Physical Society in cooperation with numerous other societies and publishers.
 • J. Lou, A. Daigle, L. Chen, Y. Q. Wu, V. G. Harris, C. Vittoria, and N. X. Sun, Single crystal Fe films grown on Ge (001) substrates by magnetron sputtering, Appl. Phys. Lett. 89, 112501 (2006).
 • C.I. Pettiford, A. Zeltser, S.D Yoon, V.G. Harris, C. Vittoria, and N.X. Sun, Effective Anisotropy Fields and Ferromagnetic Resonance Behaviors of CoFe/PtMn/CoFe Trilayers, IEEE Trans. Magn., 42, 2993 (2006).
 • C.I. Pettiford, A. Zeltser, S.D Yoon, V.G. Harris, C. Vittoria, and N.X. Sun, Magnetic and Microwave Properties of CoFe/PtMn/CoFe multilayer films, J. Appl. Phys., 99, 08C901 (2006).
 • A.L. Geiler, V.G. Harris, C. Vittoria, and N.X. Sun A nonlinear hysteresis model for magnetic materials and its application to sensitivity analysis for fluxgate sensors, J. Appl. Phys. 98, 08B316 (2006).
 • V. G. Harris,a Zhaohui Chen, Yajie Chen, Soack Yoon, Tomokuza Sakai, Anton Gieler, Aria Yang, and Yongxue He, K. S. Ziemer, Nian X. Sun and Carmine Vittoria Self-biased Ba-hexaferrite films for next generation non-reciprocal u-wave and mm-wave devicesâ, J. Appl. Phys. 99, 08M911 (2006).
 • S. Yoon, A. Yang, Y. Chen, N.X. Sun, D. Heiman, C. Vittoria, V.G. Harris, Properties of Fe doped ZnO thin films, J. Appl. Phys. 99, 08M109 (2006).
 • S.D. Joshi, S.D. Yoon, A. Yang, N.X. Sun, C. Vittoria, and V.G. Harris, Structure and magnetism of pulse laser deposited (Ni59Co22Fe7)88Zr7B4Cux (x=0,1) thin films, J. Appl. Phys. 99, 08F115 (2006).
 • N. X. Sun, S. Mehdizadeh, C. Bonhote, Q. F. Xiao, and B. York,Magnetic Annealing of Plated High Saturation Magnetization Soft Magnetic FeCo Alloy Films, J. Appl. Phys. 97, 10N904 (2005).
 • N. X. Sun, Q. F. Xiao, and B. York, Stress, Microstructure and Magnetic Softness of High Saturation Magnetization FeCoN Films,J. Appl. Phys. 97, 10F906 (2005).
 • N. X. Sun, and S. X. Wang, Damping Criteria of Magnetization in Ferromagnetic Ellipsoids, IEEE Trans. Magn. 40, 253 (2004).
 • N. X. Sun, and S. X. Wang Anisotropy dispersion effects on the high frequency behavior of soft magnetic Fe-Co-N thin films, J. Appl. Phys. 93, 6468 (2003).
 • N. X. Sun, and S. X. Wang, Soft magnetism of Fe-Co-N thin films with a Permalloy underlayer, J. Appl. Phys. 92, 1477 (2002).
 • N. X. Sun, S. X. Wang, T. J. Silva, and A. B. Kos, Soft magnetism and high frequency behavior of Fe-Co-N thin films, IEEE Trans. Magn. 38, 146 (2002).
 • S. X. Wang, N. X. Sun, M. Yamaguchi & S. Yabukami, Sandwich films: Properties of a new soft magnetic material, Nature, 407, 150, (2000).
 • N. X. Sun and S. X. Wang, Soft high saturation magnetization (Fe0.7Co0.3)1-xNx thin films for inductive write heads, IEEE Trans. Magn, 36, 2506 (2000).
 • J. Hong, A. Furukawa, N. X. Sun, and S. X. Wang, Magnetic properties and high frequency response of high moment FeTaN/AlN laminates for high data rate recording, IEEE Trans. Magn. 35, 2502 (1999).
 • N. X. Sun and K. Lu, Grain size limit of polycrystalline materials,Phys. Rev. B, 59, 5987 (1999).
 • N. X. Sun, K. Lu and Q. Jiang, Grain boundary enthalpy of nanocrystalline materials crystallized from the amorphous state,Phys. Rev. B, 56, 5885 (1997).
 • K. Lu and N. X. Sun, Grain boundary enthalpy of the nanocrystalline selenium, Phil. Mag. Lett. 75, 389 (1997).
 • H. Lu, N. X. Sun, and Y. C. Zhou, Superheating of bulk polycrystalline selenium, Phil. Mag. Lett. 76, 49 (1997).
 • N. X. Sun, H. Lu, and Y. C. Zhou, Explanation of the melting behaviour of embedded particles; equilibrium melting point elevation and superheating, Phil. Mag. Lett, 76, 105 (1997).
 • Q. Y. Wu, N. X. Sun, Y. C. Wang, X. K. Sun, and Z. Q. Hu, Microstructure and thermal stability of electrodeposited nano-Nickel, Chinese. J. Mater. Res. 11, 31 (1997).
 • N. X. Sun, X. D. Liu, and K. Lu, Nanocrystallization of amorphous Fe33Zr67 alloys, Nanostruct. Mater. 7, 637 (1996).
 • N. X. Sun, X. D. Liu, and K. Lu, An explanation to the anomalous Avrami exponent, Scripta Metall. Mater. 34, 1201 (1996).
 • N. X. Sun and K. Lu, Heat capacity comparison among the nanocrystalline, amorphous, and coarse-grained polycrystalline states in element selenium, Phys. Rev. B 54, 6058 (1996).
 • N. X. Sun, X. D. Liu, and K. Lu, Apparent crystallization kinetics of a partially amorphous Fe33Zr67 alloy, Acta Metall. Sinica, 31, B206 (1995).

Book Chapter by Winchester Tech Staff and Affiliates

 • Xing Xing and Nian X. Sun, “Nonlinear Vibration Energy Harvesting with High-Permeability Magnetic Materials”, inAdvances in Energy Harvesting Methods, by Editors: Alper Erturk and Niell Elvin, Springer, New York, 437-455 (2013).
 • Nian X. Sun, Shashank Priya and Gopalan Srinivasan, Composite Magnetoelectrics: Materials, Structures and Applications, by Elsevier, 2015.
 • T Nan, NX Sun, “Progress toward magnetoelectric spintronics”, in Composite Magnetoelectrics: Materials, Structures, and Applications, Edited by G. Srinivasan, S. Priya, and N.X. Sun, pp. 329.
 • Z Hu, NX Sun, “Epitaxial multiferroic heterostructures”, in Composite Magnetoelectrics: Materials, Structures, and Applications, Edited by G. Srinivasan, S. Priya, and N.X. Sun, pp. 87
 • G Yang, NX Sun, “Magnetoelectric composites for miniature antennas”, in Composite Magnetoelectrics: Materials, Structures, and Applications, Edited by G. Srinivasan, S. Priya, and N.X. Sun, pp. 265.
 • Z. Zhou, NX Sun, “Multiferroic Nanostructures”, in Composite Magnetoelectrics: Materials, Structures, and Applications, Edited by G. Srinivasan, S. Priya, and N.X. Sun, pp. 71.